انتخاب ارز و مقدار
ورود / ثبت نام
آدرس دریافت شما
تایید مبادله
پرداخت به ما
اتمام تبدیل

تبدیل بیت شیرز به شیبا اینو با بهترین نرخ

پرداخت با
BTS
دریافت به
SHIB
نحوه محسابه نرخ
نرخ تبدیل
هزینه انتقال ERC20: 3006466 SHIB
زمان تقریبی تبدیل 5 الی 30 دقیقه

چطور بیت شیرز را به شیبا اینو تبدیل کنم؟ کافی است 1- از جعبه سمت راست یعنی پرداخت بیت شیرز (BTS) را انتخاب نمایید و از جعبه سمت چپ یعنی دریافت شیبا اینو (SHIB) را انتخاب نمایید. 2- مقدار دریافت یا پرداخت را وارد نمایید 3- دکمه مرحله بعد را برای ادامه انجام عملیات تبدیل بزنید.