بیت تورنت قدیمی (BitTorrent Old) چیست؟

تبدیل از بیت تورنت قدیمی
تبدیل به بیت تورنت قدیمی